17 Tháng Một, 2018

BIỂU THUẾ XNK EXCEL 2018

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, sẽ áp dụng Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 45/2017/QĐ-TTg, thay thế cho Phụ lục tương ứng tại Quyết định 36/2016/QĐ-TTg.

Danh mục các mặt hàng áp dụng Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường mới được xây dựng dựa trên Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

Tải tại đây: Biểu thuế 2018 EXCEL

Theo Danh mục Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường này, từ ngày 01/01/2018, mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường áp dụng chung cho các mặt hàng thuộc Danh mục là 5%.

1

Các mặt hàng thuộc Danh mục này là những hàng hóa có mô tả và mã hàng 08 chữ số của những mặt hàng có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại mục I, mục II Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Danh mục Biểu thuế mới này và không thuộc diện áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt tại Điểm a. b Khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% thuế suất nhập khẩu ưu đãi tại Phụ lục II Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Quyết định 45/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.